1. Diem moi Nghi dinh 107.pdf
2. Huong dan xay dung HTTT giai quyet TTHC.pdf
3. Huong dan nghiep vu so hoa ho so TTHC.pdf
4. Gioi thieu He thong danh gia chat luong giai quyet TTHC.pdf
3 Doi moi lay nguoi dung la trung tam - Hoi thao Phap.ppt
5 Tap huan - So hoa ho so TTHC.ppt
6 KN Pháp Chuẩn hóa mẫu đơn tờ khai.pptx
4 KN Pháp Số hóa.pptx
7 Ket noi chia se DL.pptx